Aydınlatma ve Rıza Metni

1. GENEL AÇIKLAMA

İşbu aydınlatma metni, Bagajhane’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında, “Aydınlatma Yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bagajhane olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dâhilinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

2. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Veri sorumlusu olarak Bagajhane hakkındaki bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Veri Sorumlusunun;

Unvanı: Bagajhane

Adres: Alemdağ Mah. 141 Sok No:3/3 Çekmeköy/İstanbul
Telefon: 0551 045 4641
E-mail: bagajhane@gmail.com

3. İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

Bagajhane tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler;

 • Ad, Soyad, TC No, Doğum Tarihi, Cinsiyet vb. kimlik bilgileri,
 • Adres, telefon, e-posta vb. iletişim bilgileri,
 • Ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiler,
 • Alışveriş geçmişi, sipariş bilgisi, fatura bilgileri vb. internet sitesi kullanımına ilişkin bilgiler
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Bagajhane üzerinden yapılan işlemlerde elde edilen sair kişisel veriler işlenebilecektir. (Örneğin üye girişi yapılan hesap üzerinden site içerisinde farklı kişilere ait bilgiler kullanılarak sipariş verilmesi durumunda paylaşılan diğer veriler de bu kapsamda işlenebilecektir. Burada sorumluluk üye girişi yapılan kişiye aittir.)

4. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan, internet sitemiz, online satış platformları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere edinilen verinin edinme amacına göre dolaylı yollardan da temin edilebilmektedir.

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Bagajhane, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

Bu amaçlar;

 • İnternet sitesi üye kaydını gerçekleştirmek,
 • Müşterilerimiz ile iletişime geçmek ve müşterilerimiz ile olan iletişimi yönetmek,
 • Sipariş ve ödemelerin alınması ve sipariş teslim sürecini yürütmek,
 • Kurye, Kargo vb. Dağıtım hizmeti aldığımız firmalar ile müşterilerimiz arasındaki iletişimi sağlamak,
 • Talep ve şikâyetlerinizin takibini sağlamak,
 • Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,
 • Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerini yürütmek,
 • Vergi kanunları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında vergi vb. kamu alacaklarına dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici haklarının korunmasına ilişkin tedbirlerin alınması,
 • İlgili kişilerin Bagajhane’den satın almak istedikleri ürünlere ait siparişlerin alınması, ürünlerin satışı, ürünlerin ilgili kişilere ulaştırılması, bedellerinin tahsil edilmesi, satılan ürüne ilişkin satış sonrası hizmetlerin sunumu, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, satılan ürün veya hizmete ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • Elektronik ticaret platformları üzerinden yapılan alışverişlerde mesafeli satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, ilgili kişinin kimliğinin doğrulanması,
 • Hizmet kalitesinin artırılması, amacıyla işlenecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Bagajhane, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişi/kurumlara aktarmamaktadır.

Bagajhane kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda daha iyi hizmet verebilmeye yönelik amaçlarını gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Üye Müşteri verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişiye ilişkin gerekli veriler kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.

Üye Müşteri’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

Faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız kurum/kuruluşlara hizmetin ifası için gerekli veri aktarımı yapılabilecektir.

7. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

8. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak Bagajhane’ye başvurabilir. İlgili kişiler taleplerini Bagajhane’ye ait E-mail adresi vasıtası ile veya Bagajhane’nin adresine yazılı olarak iletebilir.

 Bu doğrultuda ilgili kişiler taleplerini;

 • Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 • TC Kimlik Numarası
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu, gibi hususları da belirterek iletir.

Bagajhane, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.

9.VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bagajhane, Veri sorumlusu olarak, Açık Rızanız ile paylaşmış olduğunuz:
– Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
– Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
– Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

10. DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEME

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kanun ve söz konusu Kanun kapsamında yayınlanmış olan Yönetmelik ve Tebliğler ile Bagajhane’nin kişisel veri işleme amaç ve politikaları kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Bagajhane’nin kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.